Chuyên mục
Chưa được phân loại

Tuyển kế toán tổng hợp – Truyền hình cáp SCTV

Tuyển kế toán tổng hợp – Truyền hình cáp SCTV

Trung tâm Nghiên cứu- bảo trì thiết bị khu vực phía Bắc của Truyền hình cáp SCTV xin thông báo tuyển dụng :Vị trí: Kế toán tổng hợpYêu cầu:

– Cử nhân kế toán tốt nghiệp đại học chính quy, chuyên ngành kế toán

– Sử dụng thành thạo word, exel

– Làm việc tại Hà NộiYêu cầu công việc:

– Quản lý công cụ, dụng cụ, tài sản, vật tư thiết bị của trung tâm

– Vật tư đầu vào, đầu ra, 

– Hạch toán, doanh thu, chi phí 

– Báo cáo…, quản lý sổ sách kế toán Thu nhập bình quân: 8-9 triệu/tháng.Thông tin liên hệ và gửi hồ sơ trực tuyến : 
tatuan@sctv.com.vn

Chuyên mục
Chưa được phân loại

Biên bản hủy hóa đơn GTGT

Biên bản hủy hóa đơn GTGT

 

Hủy hóa đơn giá tri gia tăng là công việc được thực hiện mỗi khi kế toán ghi sai bất kỳ một thông tin nào đó trong nội dung bắt buộc được ghi trên hóa đơm GTGT.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………..

BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN

 

–          Căn cứ vào hợp đồng ………. ngày …. tháng … năm ……. ký giữa Công ty …………………………và Công ty…………………………………. về việc mua bán ……………………..

–          Căn cứ vào thực trạng hoá đơn GTGT số …… ngày …/…/…. mà Công ty ……………………………..đã cấp cho Công ty ………………………………….

–          Hôm nay, ngày … tháng … năm ….. Tại Trụ sở Công ty ……………………………….., Số nhà………………. Chúng tôi gồm có:

BÊN A: …………………………………………………………………..

Địa chỉ     : ……………………………………..

Mã số thuế           : ……………………………………..

Do Ông/Bà           : ………………………………..,Chức vụ: ……………., làm đại diện

BÊN B: …………………………………………………………………..

Địa chỉ     : …………………………….…..

Mã số thuế           : ……………………………………..

Do Ông (Bà): ……………………………….,     Chức vụ: ……………., làm đại diện

–          Hai bên cùng nhau xác nhận việc huỷ bỏ hoá đơn GTGT số ………. ngày …/…/…… mà Công ty ………………………….. đã cấp cho Công ty …………………………….

1/ Lý do huỷ bỏ hoá đơn.

–          Do đơn giá ghi trên hoá đơn không đúng theo như hợp đồng đã ký giữa hai bên, và khối lượng còn thiếu.

2/ Cam kết.

–          Công ty ………………………………….. và Công ty ………………………………..cam kết không sử dụng hoá đơn GTGT số ……. ngày …/…/….  trong việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

–          Công ty …………………………………………….cam kết không kê khai thuế GTGT đầu vào của hoá đơn số ……… của Công ty ………………………….. Nếu có sự sai trái trong việc kê khai thuế của hoá đơn trên, Công ………………….. hoàn toàn chịu trách nhiệm

–          Liên 2 của hoá đơn số ……. được hoàn trả lại cho Công ty ………………………………………………………

Biên bản được lập thành hai bản, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ một bản

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Chuyên mục
Chưa được phân loại

Mẫu hợp đồng lao động

Mẫu hợp đồng lao động

 

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Theo quy định tại Điều 27 Bộ luật Lao động, hợp đồng lao động có các loại sau:

– Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

– Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 năm đến 3 năm .

– Hợp đồng lao động theo mùa, vụ hoặc theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới 1 năm.

Mẫu hợp đồng lao động

Tên đơn vị:……………………………………

Số:…………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                   ­­­­­­­­­­­­­­­­

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:                                       Quốc tịch:

Chức vụ:

Đại diện cho (1):                                                             Điện thoại:

Và một bên là Ông/Bà:                                                   Quốc tịch:

Sinh ngày ……… tháng ……… năm 200 …… tại

Nghề nghiệp (2) :

Địa chỉ thường trú:

CMTND số :                           Cấp ngày ……/……/………… tại

Số sổ lao động (nếu có): ……………………..            Cấp ngày ……/……/………… tại

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau dây:

Điều1 : Thời hạn và công việc hợp đồng

–  Loại hợp đồng lao động (3) :

–  Từ ngày………tháng ……… năm ………… đến ngày ………tháng ………năm …………

–  Thử việc từ ngày………tháng ……… năm ………… đến ngày ………tháng ………năm …………

–  Địa điểm làm việc(4) :

–  Chức danh chuyên môn: ……………………………. Chức vụ (nếu có)

–  Công việc phải làm (5) :                           

Điều 2: Chế độ làm việc

–  Thời giờ làm việc (6)

–  Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động.

1.     Quyền lợi:

–  Phương tiện đi lại làm việc (7) :

–  Mức lương chính hoặc tiền công (8) :

–  Hình thức trả lương:

–  Phụ cấp gồm (9) :

–  Được trả lương vào các ngày hàng tháng.

–  Tiền thưởng:

–  Chế độ nâng lương:

–  Được trang bị bảo hộ lao động gồm:

–  Chế độ nghỉ ngơi ( nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết ……):

–  Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế (10):

–  Chế độ đào tạo (11):

–  Những thỏa thuận khác (12):

2.     Nghĩa vụ:

–  Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

–  Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động ………

–  Bồi thường vi phạm và vật chất (13):

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1.     Nghĩa vụ:

–  Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

–  Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

2.     Quyền hạn:

–  Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng. (bố trí, điều chuyển, tạm ngưng, ……)

–  Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5: Điều khoản thi hành

–  Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

–  Hợp đồng lao động được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày …… tháng …… năm …………… Khi hai bên ký phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị ngang như các nội dung của bản hợp đồng này.

 

Hợp đồng này làm tại………………. ngày ……… tháng ……… năm ………………  

   

Người lao động                                    Người sử dụng lao động

      (Ký tên)                                                (Ký tên, đóng dấu)

      Ghi rõ Họ Và Tên                                       Ghi rõ Họ và Tên

 

Công ty kế toán Hà Nội dạy thực hành kế toán thuế ngắn hạn

Mr Dũng  : 0989 788 718

Chuyên mục
Chưa được phân loại

Tải mẫu thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng

Tải mẫu thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng

Nội dung mẫu thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng

Mẫu số: 01/ĐNHT

(Ban hành kèm theo TT số 28/2011/T-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

 

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

…………………………….                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                        

Số:…                                                    …, ngày … tháng … năm …

GIẤY ĐỀ NGHỊ

 HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

                                                              [01] Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau: 

                                                                      Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau: 

Kính gửi: …….(tên cơ quan thu, cơ quan có thẩm quyền hoàn trả)……..

I- Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn trả:

[02] Tên người nộp thuế:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

[03] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[04] CMND/HC :…………………………………………………………………………………….. Quốc tịch : ……………………………………………….

[05] Địa chỉ :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[06] Quận/huyện: ……………………………………………………… [07] Tỉnh/thành phố: …………………………………………………..

[08] Điện thoại: ………………………………..  [09] Fax: ……………………………………… [10] Email: …………………………………

[11] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………………………………………………………………………………………………..

[12] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[13] Địa chỉ :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[14] Quận/huyện: ……………………………………………………… [15] Tỉnh/thành phố: …………………………………………………..

[16] Điện thoại: ………………………………..  [17] Fax: ……………………………………… [18] Email: …………………………………

[19] Hợp đồng đại lý thuế số:……………………………………………ngày ……………………………………………………………………..

II- Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN):

1. Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả :

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Số TT

Khoản thu đề nghị hoàn trả

Số tiền phải nộp (hoặc số tiền thuế đầu ra)

Số tiền thuế đầu vào được khấu trừ (nếu có)

Số tiền đã nộp (a)

Số tiền đề nghị hoàn

Thời gian phát sinh khoản đề nghị hoàn (b)

Lý do đề nghị hoàn trả

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

Giải trình về việc điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra so với số thuế tại Tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế (trường hợp đề nghị hoàn thuế GTGT; nếu có):………

2. Hình thức đề nghị hoàn trả:

2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN :

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Số TT

Khoản phải nộp NSNN

Cơ quan thu (c)

Quyết định thu/

Tờ khai hải quan (d)

Thời gian phát sinh khoản phải nộp (e)

Nộp vào tài khoản (g)

Số tiền

Thu NSNN

Tạm thu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ:………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2. Hoàn trả trực tiếp :

Số tiền hoàn trả: Bằng số: ………………………………………………  Bằng chữ:………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hoàn trả bằng :  Tiền mặt :     £                          Chuyển khoản :   £

Chuyển tiền vào tài khoản số : ………………………………………  Tại Ngân hàng (KBNN):……………………………………………………

(hoặc) Người nhận tiền : …………………………………………………  Số CMND/HC : ……………… cấp ngày………….. tại………………

III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao)

1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

            Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Họ và tên:…………………………………

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Chứng chỉ hành nghề số:………………………….

 

Ghi chú:

(a) Đối với thuế GTGT: chi ghi số thuế đã nộp trong trường hợp đề nghị hoàn trả do nộp nhầm, nộp thừa; (b) và (e): Kỳ thuế, từ kỳ đến kỳ; (c) Cơ quan quản lý thu nơi người nộp thuế còn nợ thuế; (d) Quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc tờ khai hải quan; (g) Đối với khoản phải nộp NSNN theo tờ khai, quyết định của cơ quan thu thì đánh dấu dấu “V” vào cột tài khoản “Thu NSNN”, đối với khoản thuế xuất nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thì đánh dấu dấu “V” vào cột tài khoản “Tạm thu”, đồng thời ghi số tiền tương ứng theo dòng tại cột (8) “Số tiền”.

– Trường hợp đề nghị hoàn thuế đối thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp: Chỉ tiêu “Số thuế đầu vào được khấu trừ (nếu có)” và “Số thuế đề nghị hoàn” ghi số thuế GTGT phát sinh; Chỉ tiêu “Số tiền phải nộp (hoặc số tiền thuế đầu ra)” không ghi và gạch chéo; Chỉ tiêu “Số tiền đã nộp” ghi “nợ chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu”; Chỉ tiêu “Lý do đề nghị hoàn trả” ghi rõ văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến số thuế đề nghị hoàn./.

download mẫu 01 : download

Download mẫu 2 : download

Lớp học kế toán thuế – Dạy cách làm báo cáo thuế, kê khai thuế hàng tháng, quý, năm cho doanh nghiệpông ty

Công ty đào tạo kế toán Hà Nội  Mr Dũng : 0989 788 718

Chuyên mục
Chưa được phân loại

Mẫu sổ quỹ tiền mặt tại công ty xây dựng

Mẫu sổ quỹ tiền mặt tại công ty xây dựng

Xem nội dung ghi trên sổ quỹ tiền mặt tại doanh nghiệp xây dựng

Công việc kế toán tiền mặt tại quỹ

 • Theo dõi thu, chi và tồn quỹ tiền mặt tại mọi thời điểm.
 • Theo dõi nhiều loại tiền, nhiều phương pháp hạch toán tỷ giá
 • Lựa chọn in theo nguyên tệ hay quy đổi theo Việt nam đồng
 • In phiếu thu chi ngay khi đang nhập chứng từ. Có nhiều mẫu phiếu khác nhau theo nhu cầu của người sử dụng

Xem về mẫu chứng từ sổ quỹ tiền mặt trong một công ty xây dựng

ông

Mẫu sỗ quỹ tiền mặt doanh nghiệp xây dựng

Công ty kế toán Hà Nội  – dạy học thực hành kế toán trên hóa đơn chứng từ  của mọi loại hình doanh nghiệp

Mr Dũng : 0989 788 718

Chuyên mục
Chưa được phân loại

Mẫu chứng từ sổ theo giỏi tiền gửi ngân hàng doanh nghiệp

Mẫu chứng từ sổ theo giỏi tiền gửi ngân hàng doanh nghiệp

Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp xây dựng – Mẫu chứng từ kế toán

Công việc Kế toán kế toán ngân hàng, kho bạc

 • Theo dõi báo nợ, báo có và tồn quỹ tiền gửi tại các ngân hàng theo mọi thời điểm.
 • Theo dõi nhiều loại tiền, nhiều phương pháp hạch toán tỷ giá
 • Lựa chọn in theo nguyên tệ hay quy đổi theo Việt nam đồng
 • In ủy nhiệm chi theo mẫu của từng ngân hàng ngay khi đang nhập chứng từ.

Sau đây là mẫu chứng từ kế toán về sổ tiền gửi ngân hàng quá trình theo dõi của doanh nghiệp xây dựng

Mẫu chứng từ về sổ tiền gửi ngân hàng

Công ty đào tạo kế toán Hà Nội

Trung tâm dạy thực hành kế toán thuế, báo cáo tài chính, trên hóa đơn chứng từ thực tế của mọi loại hình doanh nghiệp

Mr Dũng : 0989 788 718

Email : ketoancaptoc@gmail.com

Chuyên mục
Chưa được phân loại

Mẫu sổ sách công nợ tại một doanh nghiệp xây dựng

Mẫu sổ sách công nợ tại một doanh nghiệp xây dựng

Mẫu sổ sách theo dõi quá trình ghi công nợ của một nhân viên kế toán tại doanh nghiệp xây dựng

Công việc Kế toán công nợ, sản phẩm, công trình, hợp đồng:

 • Bao gồm:

  • Kế toán thanh toán với người bán
  • Kế toán thanh toán với người mua
  • Kế toán tạm ứng.
  • Kế toán phải thu, phải trả khác, công nợ nội bộ
 • Theo dõi chi tiết và tổng hợp từng đối tượng công nợ với thời gian phát sinh qua nhiều năm.
 • Phân nhóm đối tượng công nợ theo nhiều cấp tùy ý như:

  • Phân theo ngành: Thuộc ngành xây dựng -> Tcty Sông đà -> Công ty ABC
  • Phân theo khu vực: Miền Nam -> TP. Hồ Chí Minh
  • để giúp lãnh đạo có thông tin tổng quát theo nhiều phương diện khác nhau phục vụ công tác điều hành.

Bảng mẫu chứng từ kế toán công nợ

bảng đối chiếu chi tiết công nợ

 • Theo dõi chi tiết và tổng hợp từng công trình, hợp đồng, dịch vụ với thời gian phát sinh qua nhiều năm.
 • Phân nhóm sản phẩm, công trình, hợp đồng, dịch vụ theo nhiều cấp tùy ý như

  • Công trình -> Hạng mục công trình -> Chi tiết …
  • Phân theo loại sản phẩm: sản phẩm xây dựng -> xi măng -> PC 30; PC 40 ….
  • Phân theo khối dịch vụ: dịch vụ công ích -> Khu vực I -> Khối A …

bảng cân đối chi tiết hợp đồng

 • Quản lý chi tiết và tổng hợp các mối quan hệ giữa đối tượng công nợ (chủ đầu tư) và các công trình, hợp đồng. Tức một đối tượng công nợ thực hiện bao nhiêu công trình, hợp đồng và ngược lại một công trình, hợp đồng có bao nhiêu đối tượng cùng tham gia thực hiện.

bảng cân đôi chi tiết công trình

 • In giấy đề nghị thanh toán tạm ứng trong khi đang nhập chứng từ hoàn ứng và tạo phiếu thu chi hoặc chứng từ hạch toán kế toán tùy thuộc theo việc hoàn ứng là chi quá hay chưa chi hết

Công ty đào tạo kế toán Hà Nội

Trung tâm dạy thực hành kế toán thuế, báo cáo tài chính, trên hóa đơn chứng từ thực tế của mọi loại hình doanh nghiệp

Mr Dũng : 0989 788 718

Email : ketoancaptoc@gmail.com

Chuyên mục
Chưa được phân loại

Biễu mẫu hướng dẫn làm kế toán hàng hóa vật tư

Biễu mẫu hướng dẫn làm kế toán hàng hóa vật tư

1. Khái niệm về kế toán hàng hóa vật tứ trong doanh nghiệp xây dựng

Vật liệu, dụng cụ, Sp, hàng hoá đều là hàng tồn kho thuộc tài sản lưu động

Đặc điểm: thời gian chu chuyển ngắn

 •  Vật liệu thể hiện dưới dạng vật hoá, tham gia vào 1 chu kỳ SX kinh doanh nhất định vàà được chuyển hết 1 lần vào chi phí kinh doanh
 •  Công cụ dụng cụ: là những tư liệu LĐ mà không có đủ điều kiện để xếp vào TSCĐ (Giá trị thấp < 10 triệu, thời gian SD < 1 năm) -> mang đầy đủ các tính chất TSCĐ
 •  SP: bao gồm thành phẩm và bán thành phẩm.
 •  Hàng hóa: Vật tư hàng hoá có hình thái vật chất hoặc ko có hình thái vật chất mà DN mua về rồi mang đi bán chứ không SD để chế tạo SP hay DVụ
 •  Vật liệu có: VL chính, VL phụ, phụ tùng thay thế, TBị XDCB, phế liệu, VL khác
 •  Dụng cụ bao gồm: CCDC, bao bì luân chuyển, đồ dung cho thuê

Để đảm bảo cung cấp thông tin nhanh và thông tin định kỳ về tình hình nhập, xuất, tồn kho vật tư, hàng hoá cả chỉ tiêu hiện vật và chỉ tiêu thành tiền theo từng thứ (mặt hàng), từng nhóm, từng loại ở từng nơi bảo quản, sử dụng vật tư, hàng hoá hạch toán chi tiết vật tư, hàng hoá phải đảm bảo các yêu cầu sau

 • Kế toán vật tư, hàng hóa
 • Theo dõi chi tiết nhập, xuất, tồn kho hàng hóa vật tư theo từng kho, từng mặt hàng.
 • Theo dõi hàng nhập khẩu, thuế nhập khẩu, thuế VAT trong nước
 • Đánh giá vật tư, hàng hóa kém phẩm chất, ứ đọng, chậm luân chuyển.
 • Kiểm kê vật tư, hàng hóa
 • Tính giá xuất theo: bình quân gia quyền, bình quân liên hoàn, đích danh, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước.
 • mẫu hợp đồng vật tư xây dựng
 • Giá xuất bình quân theo từng công trình, từng kho hay tất các kho.
 • Phân nhóm vật tư theo nhiều cấp tùy ý như: Chủng loại vật tư, nhóm vật tư, loại vật tư, ….
 • Theo dõi chi tiết và tổng hợp nhập vật tư hàng hóa theo từng đối tượng công nợ, theo từng công trình hợp đồng.
 • Theo dõi chi tiết và tổng hợp xuất vật tư hàng hóa theo từng đối tượng công nợ, theo từng công trình hợp đồng.
 • Biễu mẫu vật tư xây dựng
 • Theo dõi chi tiết vật tư theo hai dạng: nhập thông qua kho hay nhập và xuất thẳng vào công trình (không thông qua kho).
 • In phiếu chi/thu ngay khi nhập phiếu nhập/xuất (có thể chọn nhiều phiếu nhập/xuất để in 1 phiếu thu/chi)
 • In giấy đề nghị thanh toán tạm ứng trong khi đang cập nhật phiếu nhập và tạo phiếu thu chi hoặc chứng từ hạch toán kế toán tùy thuộc theo việc hoàn ứng là chi quá hay chưa chi hết

Tham khảo lớp học kế toán tổng hợp tại Công ty kế toán Hà Nội, đào tạo kế toán thực tế thành thạo trong một khóa học kế toán

Chuyên mục
Chưa được phân loại

Nội quy phòng làm việc kế toán doanh nghiệp

Nội quy phòng làm việc kế toán doanh nghiệp

Tìm hiểu về Nội quy, Quy định, Quy chế phòng kế toán  làm việc

Điều 1 : Cơ cấu tổ chức và điều hành Phòng TCKT phải đảm bảo phù hợp với chế độ, thể lệ quản lý kinh tế tài chính nói chung và các nguyên tắc, chuẩn mực, chế độ hiện hành nói riêng

–         Phải đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tính chất, mục đích, qui mô và phạm vi hoạt động của Công ty

–         Phù hợp với yêu cầu về khả năng quản lý, trình độ chuyên môn

–         Đảm bảo tính khoa học, đồng bộ và tự động hóa cao; trong đó phải tính đến độ tin cậy, an toàn và bảo mật

–         Tổ chức trang bị đồng bộ về cơ sở vật chất, phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm và hiệu qủa.

Điều 2 :Việc phân công tổ chức và tên gọi chức danh điều hành quản lý, chức danh công việc của phòng TCKT theo chỉ định của Ban Giám Đốc Công ty.

Điều 3 :Trách nhiệm, quyền hạn, nội dung yêu cầu đối với từng chức danh điều hành quản lý được xác định rõ ràng, làm cơ sở cho các cán bộ được phân công, điều hành và xử lý công việc thuận lợi, đồng thời để Ban Giám Đốc Công ty giám sát, đánh giá hiệu qủa công việc của Phòng TCKT.

NHỮNG QUI ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CÔNG TÁC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Điều 4 :Nhiệm vụ của phòng tài chính- kế toán :

–   Ghi chép,tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư , tiền vốn, quá trình và kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

–   Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính, kỹ thuật thu nộp, thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng các loại tài sản, vật tư, tiền vốn, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm chính sách, chế độ, kỷ luật kinh tế, tài chính của công ty và những qui định do nhà nước ban hành.

–   Cung cấp các số liệu , tài liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra, phân tích hoạt động kinh tế, tài chính, phục vụ công tác lập và theo dõi việc thực hiện kế hoạch, phục vụ cho công tác thống kê và thông tin kinh tế.

Điều 5 :Các phần việc kế toán :

  5.1. Công việc kế toán của công ty gồm hai phần : phần kế toán tổng hợp và phần kế toán chi tiết. Phần kế toán tổng hợp chỉ ghi số tiền để phản ánh tổng quát tình hình tài sản và hoạt động của công ty, phần kế toán chi tiết vừa ghi số tiền, vừa ghi số lượng hiện vật hoặc thời gian lao động để chi tiết hoá và minh họa cho phần kế toán tổng hợp.

  5.2. Chứng từ kế toán : Chứng từ kế toán gồm chứng từ gốc và chứng từ kế toán. Chứng từ gốc là căn cứ pháp lý phản ánh các nghiệp vụ kinh tế đã thực hiện đồng thời là cơ sở để lập nên chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán được lập nên từ chứng từ gốc và là cơ sở để ghi sổ kế toán.

  5.3. Tài khoản và sổ kế toán : Tài khoản kế toán được sử dụng thống nhất theo hệ thống tài khoản kế toán do Bộ Tài chính qui định và được chi tiết hoá theo yêu cầu quản lý của công ty. Sổ kế toán gồm sổ của phần kế toán tổng hợp gọi là sổ kế toán tổng hợp và sổ của phần kế toán chi tiết gọi là sổ kế toán chi tiết.

  5.4. Báo cáo kế toán : Là phương pháp tổng hợp số liệu kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tài chính, phản ánh tình hình tài sản , tình hình về kết qủa hoạt động của công ty tại một thời điểm nhất định.

  5.5. Kiểm kê tài sản và kiểm tra kế toán

  5.6. Bảo quản tài liệu kế toán : Tài liệu kế toán bao gồm các chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán và các tài liệu khác liên quan đến kế toán, tài liệu kế toán phải được bảo quản chu đáo, an toàn trong quá trình sử dụng cũng như lưu trữ.

 

Hình ảnh các khóa học kế toán 

 

 

 

 

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
Phòng đào tạo: Mr Dũng : 0989 788 718
Email: ketoancaptoc@gmail.com – Web: khoahocketoan.net
Chuyên mục
Chưa được phân loại

Tài liệu hướng dẫn thực hành kế toán

Tài liệu hướng dẫn thực hành kế toán

Tài liệu hướng dẫn làm kế toán thực hành download free

Để phục vụ cho nhu cầu học tập kế toán một cách tốt nhất.

Hôm nay, mình xin chia sẻ với mọi người một số mẫu bảng biểu quan trọng trong ngành kế toán.

Các bạn có thể download Tại đây

Hình ảnh các khóa học kế toán 

 

 

 

 

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI
Phòng đào tạo: Mr Dũng : 0989 788 718
Email: ketoancaptoc@gmail.com – Web: khoahocketoan.net