Chuyên mục
Chưa được phân loại

Biên bản hủy hóa đơn GTGT

Biên bản hủy hóa đơn GTGT

 

Hủy hóa đơn giá tri gia tăng là công việc được thực hiện mỗi khi kế toán ghi sai bất kỳ một thông tin nào đó trong nội dung bắt buộc được ghi trên hóa đơm GTGT.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………..

BIÊN BẢN HUỶ HOÁ ĐƠN

 

–          Căn cứ vào hợp đồng ………. ngày …. tháng … năm ……. ký giữa Công ty …………………………và Công ty…………………………………. về việc mua bán ……………………..

–          Căn cứ vào thực trạng hoá đơn GTGT số …… ngày …/…/…. mà Công ty ……………………………..đã cấp cho Công ty ………………………………….

–          Hôm nay, ngày … tháng … năm ….. Tại Trụ sở Công ty ……………………………….., Số nhà………………. Chúng tôi gồm có:

BÊN A: …………………………………………………………………..

Địa chỉ     : ……………………………………..

Mã số thuế           : ……………………………………..

Do Ông/Bà           : ………………………………..,Chức vụ: ……………., làm đại diện

BÊN B: …………………………………………………………………..

Địa chỉ     : …………………………….…..

Mã số thuế           : ……………………………………..

Do Ông (Bà): ……………………………….,     Chức vụ: ……………., làm đại diện

–          Hai bên cùng nhau xác nhận việc huỷ bỏ hoá đơn GTGT số ………. ngày …/…/…… mà Công ty ………………………….. đã cấp cho Công ty …………………………….

1/ Lý do huỷ bỏ hoá đơn.

–          Do đơn giá ghi trên hoá đơn không đúng theo như hợp đồng đã ký giữa hai bên, và khối lượng còn thiếu.

2/ Cam kết.

–          Công ty ………………………………….. và Công ty ………………………………..cam kết không sử dụng hoá đơn GTGT số ……. ngày …/…/….  trong việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

–          Công ty …………………………………………….cam kết không kê khai thuế GTGT đầu vào của hoá đơn số ……… của Công ty ………………………….. Nếu có sự sai trái trong việc kê khai thuế của hoá đơn trên, Công ………………….. hoàn toàn chịu trách nhiệm

–          Liên 2 của hoá đơn số ……. được hoàn trả lại cho Công ty ………………………………………………………

Biên bản được lập thành hai bản, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ một bản

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *